ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

На основу одлуке Надзорног одбора бр.768 од 30.03.2017 године Јавно комунално предузеће „Блаце“ расписује,

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно комуналано предузеће „Блаце“ оглашава продају путем јавне лицитације за следећа половна возила:

 1. Камион Фап 1921 BК – година  производње 1987. Марка ФАП. Модел:1921 BK. Број шасије:PUS73121000011. Број мотора: 155348. Возило је исправно и нерегистровано. Почетна (процењена) цена са ПДВ-ом – 450.000,00 динара.
 2. Камион ФАП 1921 К –година  производње 1988.Марке :ФАП.Модел: 1921 К.Број шасије:1620BDT109549. Број мотора:137968. Возило је исправно и нерегистровано. Почетна (процењена) цена са  ПДВ-ом- 500.000,00 динара

Потенцијални купци могу погледати возила која су предмет продаје  сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова на адреси ЈКП „Блаце“ у, ул.Радомира Путника 34А.Возила се продају у виђеном стању.

Јавна продаја путем лицитације одржаће се 29.05.2017 године са почетком у  12 часова на адреси ЈКП „Блаце“ у ул.Радомира Путника 34А.

Право на учешће на јавној лицитацији имају сва правна и физичка лица која уплате депозит( појединачно за свако возило) 10% од  процењене цене возила   на

 • шалтеру благајне ЈКП „Блаце“
 • на текући рачун ЈКП „Блаце“ бр. 205-13875-76, сврха уплате: за јавну лицитацију возила број________

Регистрација учесника врши се 29.05.2017 године од  8,30 до 11,30 часова, на адреси Радомира Путника 34А.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавним надметању са доказом о уплати депозита, личну карту, док је за правна лица неопходно решење о регистрацији фирми као и овлашћење за учешће на јавном надметању.Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила.

Лицитација се врши за свако возило посебно.

Предмет продаје доделиће се оном учеснику лицитације који понуди највишу цену.

ПДВ и остали трошкови купопродаје  падају на терет купца.

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања.Купац  је дужан да купопродајну цену уплати у року од 5 дана од дана извршене продаје.

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 5 (пет) дана од дана лицитације.У супротном, сматраће се да је купац одустао од куповине, а уплаћена средства неће бити враћена.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену
 • нико од учесника јавног надметања, за то возило, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или поп прописаној процедури.
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометња истог.

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на телефон 027371-580  и 371-236-  Зоран Митровић или лично на адреси ЈКП „Блаце“у ул.Радомира Путника 34А.