Историјат

Предузеће је основано 1963. године а као Јавно комунално предузеће је регистровано 29.12.1989 године код Привредног суда у Нишу по бројем Фи. 1074/89.

Основни подаци предузећа су: Јавно комунално предузеће «Блаце» , ул . Војводе Путника б.б. 18420 Блаце,основна  шифра делатности- 3600 -сакупљање прерада и дистрибуција воде, ПИБ- 100370026, матични број 07216459.

Јавно комунално предузеће „Блаце“ је регистровано за обављање следећих делатности:

 • Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
 • Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности,
 • Погребне и пратеће активности,
 • Рушење и разбијање објеката, земљани радови,
 • Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње,
 • Остали завршни радови,
 • Производња и снабдевање паром и топлом водом,
 • Остала трговина на мало у специјализованим продавницама,
 • Изградња саобраћајница и спортских терена,
 • Изградња хидрограђевинских објеката,
 • Остали грађевински радови, укључујући и специјализоване радове,
 • Постављање цевних инсталација,
 • Остали инсталациони радови,
 • Малтерисање
 • Одржавање фекалне и атмосферске канализације,
 • Уређење и одржавање јавних површина( улице, паркови, тротоари),
 • Одржавање градских пијаца,
 • Пружање услуга централног грејања,
 • Зимско одржавање улица и локалних путева,
 • Молерско фарбарски радови.
 • Послови зоохигијене
 • сакупљање инертног амбалажног отпада( ПЕТ, картонске кутије, лименке….)