Канализациони систем

Постојећа конфигурација терена општине Блаце омогућава развој канализационих система у два слива. Већи део терена припада сливу реке Расине, док мањи део општине налази се у сливу реке Топлице.

Отпадна вода се у једном случају евакуише у реку Блаташницу, а у другом  још није развијен канализациони систем.

Основна канализациона мрежа је сконцентрисана на десној страни реке Блаташнице.

Систем је гравитациони  и усмерен ка главном колектору који с е налази на десној обали реке

Главни градски колектор је у низводном делу пречника Ø 400 мм и отпадну воду из целог система доводи до локације постројећег система за третман отпадних вода.

Постојећа градска мрежа је пречника од  Ø 150 до Ø 400 мм и састоји се од разноврсног материјала: керамике, АЦ цеви и ПВЦ цеви

Укупна дужина канализационе мраже је око 20 км.

Канализација атмосферских вода  постоји у мањем обиму у улицама у центру Блаца.У осталим насељима општине не постоји изграђен систем за прикушљање атмосферских вода

Садашња мрежа атмосферске канализације у Блацу  се састоји из појединачних деоница у центру града, укупне дужине око5 км.

Димензије колектора крећу се до Ø 300мм и сви су усмерени према Блаташници.

Висинска денивелација терена градског подручја достиже преко 40 м, што омогућава врло брзе концентрације кишних вода у централној зони.